De organisatie van De Hôrster Kwis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Hôrster Kwis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als De Hôrster Kwis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van ingeschreven teams
Onder team wordt verstaan: De groep van personen, die zich wenst in te schrijven voor deelname aan de dorpskwis De Hôrster Kwis.
Persoonsgegevens van leden worden door De Hôrster Kwis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden;
Informatieverstrekking in de vorm van mededelingen over de kwis en uw deelname
Communicatie over uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
U betrekken bij de activiteiten en ontwikkelingen van de kwis en uw deelname

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Hôrster Kwis de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Achternaam;
Adres;
Postcode;
Plaats;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Adres kwislocatie;
Deze gegevens worden alléén gevraagd van de team-captain.

Uw persoonsgegevens worden door het De Hôrster Kwis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Tussen de eerste aanmelding voor de betreffend editie en de daarop volgende editie.

Verwerking van persoonsgegevens van incidentele deelnemers
Incidentele deelnemers zijn mensen die op vrijwillige basis meedoen aan prijsvragen die De Hôrster Kwis uitschrijft in de diverse media en waarbij men kans maakt op een prijs.

Persoonsgegevens van leden worden door De Hôrster Kwis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden;
Informatieverstrekking in de vorm van mededelingen over de deelname aan de prijsvraag
Communicatie over uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
U stimuleren tot deelname aan De Hôrster Kwis

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het De Hôrster Kwis de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Achternaam;
E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door het De Hôrster Kwis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Tussen de eerste aanmelding voor de betreffend editie en de daarop volgende editie.

Gebruik beeldmateriaal
Ten behoeve van de verzorging van de Public Relations voor De Hôrster Kwis wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal (foto en video) dat gemaakt wordt tijdens de uitvoeringen van de kwis. Deze beelden  kunnen gebruikt worden voor (online) publicaties. Hierbij worden geen (persoonljike) gegevens opgeslagen of gepubliceerd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft zal De Hôrster Kwis nooit aan derden verstrekken zonder uw schriftelijke toestemming.

Van teams die expliciet toestemming geven om hun gegevens aan derden te verstrekken ten behoeve van media doeleinden, worden de teamnaam en kwislocatie gedeeld.

Minderjarigen
Aangezien wij alleen persoonsgegevens opslaan van de team-captain en deze minimaal 18 jaar moet zijn is dit artikel niet van toepassing.

Bewaartermijn
De Hôrster Kwis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens het De Hôrster Kwis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@dehorsterkwis.nl

 

Horst, 30-09-2018